08/08/2020 11:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cởi cái thương cắt cái nhớ trả phắt cho rồi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 22:05

 

Cởi cái thương cắt cái nhớ trả phắt cho rồi,
Bao nhiêu lời nói những hồi,
Bỏ vô nồi nấu sôi rồi đổ đi.
Khảo dị:
Cởi cái thương trả phắt, cắt cái nhớ cho rồi,
Bao nhiêu lời nói những hồi,
Bỏ vô nồi nấu sôi rồi đổ đi.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cởi cái thương cắt cái nhớ trả phắt cho rồi