Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy,
Gắng công mà học có ngày thành danh.


Khảo dị:
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy,
Khuyên con lo học cho tày người ta.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004