Có phúc thợ mộc, thợ nề,
Vô phúc thầy đề, thầy thông.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970