Cây trăm nhánh cùng về một cội,
Nước nghìn sông chảy hội một dòng.
Ai dầu lánh đục tìm trong,
Đây em vẫn giữ một lòng với anh.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004