Cây trăm nhánh cùng về một cội,
Nước nghìn sông chảy hội một dòng.
Ai dầu lánh đục tìm trong,
Đây em vẫn giữ một lòng với anh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]