- Cái cò, cái vạc, cái nông,
Ba cái cùng béo, vặt lông con nào?
- Vặt lông cái vạc cho tao,
Hành, răm, nước mắm bỏ vào ma thuôn.


Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Tục ngữ phong dao (tập II), Vĩnh Hưng Long thư quán xuất bản, Hà Nội, 1928