Cá lên khỏi nước cá khô,
Thương em thì chớ loã lồ tiếng tăm.
Vắng mặt qua lại hỏi thăm,
Ghét nhau chi đó, mấy năm giận hờn?
- Chàng giận em lại cười luôn,
Bớt giận, bớt hờn, xắm rắm với nhau.
Thương nhau ăn một trái cau,
Giấu cha, giấu mẹ, ăn sau bóng đèn.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004