Buồn ngủ lại gặp chiếu manh,
Hay ăn làm biếng gặp anh đứng đường.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)