Biển cạn sông cạn, lòng qua không cạn
Núi lở non mòn, nhớ bạn không quên
Đường còn đi xuống đi lên
Tình qua với bậu quyết nên vợ chồng


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)