Ba năm sương tuyết lạnh lùng,
Một giờ ôm ấp thoả lòng ước ao.
Nắng lâu gặp trận mưa rào,
Bõ công chờ đợi dầu hao bấc tàn.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004