Ba mươi súc miệng ăn chay,
Sáng ngày mồng một dựng cây trúc đài.
Làm sân khấn vái Phật trời,
Biết đâu có nắng mà phơi quần hồng.
Ai ơi, hãy hoãn lấy chồng,
Để cho trai gái dốc lòng đi tu.
Chùa này chẳng có Bụt ru,
Mà đem chuông khánh treo chùa Hồ Sen.
Thấy cô yếm đỏ răng đen,
Nam mô Di Phật lại quên mất chùa!
Ai mua tiu cảnh thì mua,
Thanh la, não bạt, thày chùa bán cho.
Hộ Pháp thì một quan ba,
Long Thần chín rưỡi, Thích Ca ba tiền.
Còn hai mụ Thiện hai bên,
Ai mua bán nốt lấy tiền nộp cheo.
Lệ làng thiếu thốn bao nhiêu,
Đẵn cây tre cộc cắm nêu sân chùa.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002