Bốn màu bông cúc nở xây,
Để coi trời khiến duyên nầy về ai.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975