Bảo nhau gặt lúa vội vàng,
Mang về nhặt, suốt, luận bàn thóc dôi.
Người thì nhóm bếp bắc nồi,
Người đem đãi thóc để rồi đi rang.
Người đứng cối, kẻ giần sàng,
Nghe canh gà gáy phàn nàn chửa xong.
Trong làng giả trẻ thong dong,
Sớm khuya bện chổi chớ hòng rỗi tay.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002