Bãi dài cát nhỏ, hột to,
Thác đi thì mất sống lo kết nguyền.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975