Bà cốt đánh trống long tong,
Nhảy lên nhảy xuống con ong đốt l...


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970