Anh xuôi em vẫn trông chừng
Trông mây, mây tản, trông rừng, rừng xanh
Anh xuôi em đứng cửa ngăn
Hai hàng nước mắt chảy quanh má hồng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001