Anh xa em chưa đầy một tháng,
Nước mắt lại láng, hết hăm tám đêm ngày.
Răng chừ nước ráo Đồng Nai,
Sông Gianh hết chảy, mới phai lời nguyền.


Khảo dị:
Anh xa em ra chưa đầy một tháng
Nước mắt em lai láng hai tám đêm ngày
Bao giờ nước ráo đồng Mây
Sông Giang bớt chảy, dạ cày thôi thương
Anh xa em chưa đầy một tháng
Nước mắt lại láng, hết hăm tám đêm ngày
Bao giờ rừng nọ hết cây
Sông Gianh hết chảy, mới phai lời nguyền
Anh xa em một tháng
Nước mắt em lai láng hai nươi tám đêm ngày
Khi nào gió đánh tan mây
Sông Lam hết nước em đây đỡ buồn

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001