Anh với em quyết chắc vợ chồng,
Anh thương em từ thuở mẹ bồng trên tay.
Bao giờ trời chuyển đất xây,
Anh chồng, em vợ, ở đây kết nguyền.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001