Anh về sắm bộ sào tương,
Cho em chung vốn ngược Lường cùng anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001