23/01/2021 06:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về sắm bộ sào tương

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 15:22

 

Anh về sắm bộ sào tương[1],
Cho em chung vốn ngược Lường[2] cùng anh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Sào là cây gậy dài bằng tre để chống đỡ thuyền bè và cũng để bắc nối cái nọ với cái kia (sào phơi). Tương là mái chèo. Ở đây chỉ các phương tiện chắp nối duyên tình.
[2] Đi thuyền ngược sông Lam lên miền núi tới thị trấn Đô Lương, thuộc Nghệ An để buôn bán. Địa danh Lường nguyên là tiếng Việt thường dùng, đặt theo tiếng Hán là Đô Lương, cũng như làng Đáy được đặt là làng Phương Để (để là đáy), làng Mơ được đặt là làng Phương Mai (mai là mơ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về sắm bộ sào tương