Anh về ngoài Huế lâu vô
Hoạ bức tranh đồ để lại cho em
Sài Gòn mũi đỏ
Gia Định xúp-lê
Giã hiền thê ở lại lấy chồng
Buồm anh ra cửa như rồng lên mây


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001