Anh về ngoài Huế lâu vô
Hoạ bức tranh đồ để lại cho em
Sài Gòn mũi đỏ
Gia Định xúp-lê
Giã hiền thê ở lại lấy chồng
Buồm anh ra cửa như rồng lên mây[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]