Anh về học lấy chữ nhu,
Chín trăng em đợi, mười thu em chờ.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006