Anh về cho nhớ mai sang,
Coi chi bỏ chiếc thuyền vàng lênh đênh.


Khảo dị:
Anh về cho nhớ mai sang,
Coi chi bỏ chút thuyền vàng lênh đênh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001