Anh về báo nghĩa sinh thành,
Chừng nào bóng xế rủ mành sẽ hay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001