Anh vắng mựt em một ngày trong lòng đã áy náy
Anh vắng mựt em hai ngày muốn đi cho tới chốn quê hương
Để mong làm sao xáp mặt người thương
Kẻ lao lư trong dạ như dường kim châm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001