Anh thủ phận anh nghiêng nghèo đói khó?
Muốn trao lời với bạn, e bạn nỏ động tâm
Trở lui về ôm duyên mà giải đoạn sầu thêm
Giải rồi càng kể càng thâm càng buồn


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001