Anh thương em trong chừng một tháng
Nước mắt lai láng hai mươi tám đêm ngày
Khi nào cho gió thổi rung cây
Mây bay về vùng Sơn Liệu, đó với đây ra kết nguyền.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001