Anh thương em ruột thắt gan bào
Biết em có thương lại chút nào hay không?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)