Anh thương em em nói chuyện đưa đò
Tỉ như con Đát Kỷ nó phò Trụ Vương


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001