Anh quen em những thuở đang bồng
Đang ăn cơm mớm, mặc áo lồng đi chơi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001