Anh nguyền thưởng bậu một dao
Răn người lòng mận, dạ đào líu lăng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001