Anh nay quyết chí đi tu
Tam quy, ngũ giới tu chùa Hồ Sen
Thấy cô má phấn răng đen
A đi đà Phật anh quên mất chùa


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001