Anh không nghe thân phụ, sợ thất hiếu với thân phụ
Nghe thân phụ thì thất hẹn với hiền thê
Vì chưng anh mắc lấy đôi bề
Thiếp có thương thì ơn thiếp, thiếp có chê cũng bằng lòng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001