Anh chờ em như liễu chờ đào
Em còn mơ tưởng cây cao bóng dài


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001