Anh cùng em thề đã trước sau
Dầu cho điên đảo thế nào
Búa rìu sấm sét, gươm dao chẳng rời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]