Anh cùng em thề đã trước sau
Dầu cho điên đảo thế nào
Búa rìu sấm sét, gươm dao chẳng rời


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001