Anh có tiền riêng cho em mượn ít đồng
Mua gan công mật cóc thuốc chồng theo anh


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001