Anh ơi đã vít thì vin,
Đã chơi bông trắng thì nhìn trái xanh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001