Anh đi gìn giữ nước non,
Tóc xanh em đợi, lòng son em chờ.
Anh đi ra lính Cụ Hồ,
Con sông, con hói, con đò đưa anh.


Nguồn: SGK Văn học 7, NXB Giáo dục, 2000