Ai về đằng ấy hôm mai
Gửi dăm cái nhớ gửi vài cái thương
Gửi cho đến chiếu, đến giường
Gửi cho đến tận quê hương chàng nằm
Vắng chàng em vẫn hỏi thăm
Nơi ăn đã vậy, nơi nằm ra sao?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]