Ai trao thẻ bạc đừng cầm
Lòng đây thương đó thâm trầm đó ơi
Lòng đây thương đó ngùi ngùi
Ai trao thẻ bạc cũng chùi thẻ đi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001