Ai mà đánh trống phụ kèn
Đặng chuông phụ mõ, đặng đèn phụ trăng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001