Ai làm cho bướm lìa hoa,
Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng?
Ai đi muôn dặm non sông,
Để ai chứa chất sầu đong vơi đầy?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)