Ai làm cách trở Sâm Thương
Ai làm rời rã oan ương dường này


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001