Ai ơi đi lính cho Tây,
Con dại cả bầy bỏ lại ai nuôi?
Chuyện đâu có chuyện lạ đời,
Quan đi theo giặc bắt người lành ngay.
Nghìn năm nhớ mãi nhục này,
Theo Tây được thả, đánh Tây bị tù.


Câu này nhằm chửi Bùi Thức Kiên là Tổng đốc Hà Nội năm 1873 đã thả bọn lính cờ vàng đi theo tên cướp nước Francis Garnier và bắt giam quân nghĩa dũng của Văn thân Hà Nội tự động lập ra để chống thực dân Pháp. Câu này được phổ biến thành ca dao chửi bọn Việt gian nói chung.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]