Ai ơi đừng vội chớ lo,
Khăng khăng giữ lấy trượng phu cho bền.
Ai ơi giữ lấy đạo hiền,
Trồng cây lấy đức, xây nền lấy nhân.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001