Ở đời ba, bảy lần chồng,
Miễn sao giữ được một lòng là hơn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)