Ầm ầm nghe tiếng ong san,
Chị em cất gánh lên ngàn tìm hoa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001