Đi ra đồng đất nước người,
Những đứa lên mười cũng gọi bằng anh.


Khảo dị:
Đem thân đi đường đất nước người,
Đứa bé lên mười cũng phải gọi anh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001