Đi ngang lò mía thơm đường,
Muốn vô kết nghĩa cang thường với em.


Khảo dị:
Đi qua lò mía thơm lừng,
Muốn vào kết ngãi cang thường với ai.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001