Đi đâu chẳng lấy học trò,
Thấy người ta đỗ nhấp nhô nom dòm.


Khảo dị:
Đi đâu chẳng lấy học trò,
Đến khi người ta đỗ nhấp nhô dòm.
Đi đâu chẳng lấy học trò,
Khi người ta đỗ nhấp nho mà nhìn.
Đi đâu chẳng lấy học trò,
Khi người ta đỗ lập lò mà nom.
Đi đâu chẳng lấy học trò,
Thấy người ta đỗ thập thò trông nom.
Đi đâu chẳng lấy học trò,
Thấy người ta đỗ thập thò mà nom.
Đi đâu chẳng lấy học trò,
Thấy người ta đỗ lập lò mà nom.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970