09/08/2020 19:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi đâu chẳng lấy học trò

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2015 10:23

 

Đi đâu chẳng lấy học trò,
Thấy người ta đỗ nhấp nhô nom dòm.
Khảo dị:
Đi đâu chẳng lấy học trò,
Đến khi người ta đỗ nhấp nhô mà dòm.
Đi đâu chẳng lấy học trò,
Khi người ta đỗ nhấp nho mà nhìn.
Đi đâu chẳng lấy học trò,
Khi người ta đỗ lập lò mà nom.
Đi đâu chẳng lấy học trò,
Thấy người ta đỗ thập thò trông nom.
Đi đâu chẳng lấy học trò,
Thấy người ta đỗ thập thò mà nom.
Đi đâu chẳng lấy học trò,
Thấy người ta đỗ lập lò mà nom.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đi đâu chẳng lấy học trò